Algemene Voorwaarden & Privacy | Bart Schutyser

U bent hier

Algemene Voorwaarden & Privacy

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Wyser BV (verder te noemen BSPT) met ondernemingsnr. 0772.307.565, diensten verleent aan afnemer waaronder – doch niet uitsluitend – opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als “in company”.

1.2. De afnemer verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud. De afnemer verzaakt daarbij volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.


Artikel 2: Inschrijving voor trainingen
Inschrijving geschiedt door het versturen van een boeking via de website van BSPT.
Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.


Artikel 3: Bevestiging
BSPT zal de inschrijving bevestigen per e-mail 24 uur voor aanvang.
Enkel de door BSPT aanvaarde overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden verbindt BSPT volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en volgens voorliggende algemene voorwaarden.


Artikel 4: Prijs en Betaling

4.1. De prijs voor het verrichten van de diensten is deze zoals vermeld in de overeenkomst, de website van BSPT of op de factuur.

4.2. Na inschrijving ontvangt de afnemer een factuur via email of dient deze onmiddellijk online te betalen. Deze factuur dient binnen 10 dagen te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

4.3. De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van de trainingsvergoeding. BSPT kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent.

4.4. Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 10 dagen na factuurdatum door de afnemer per aangetekend schrijven aan BSPT te worden gemeld.

4.4. Schuldvergelijking door de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 5 Annulering

Annulering door de afnemer is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk 12 uur voor de aanvang van de training. Ingeval van tijdige annulering zal BSPT reeds betaald trainingsgeld restitueren. Indien afnemer na laatstbedoelde tijd (dus 12 uur voor aanvang training) annuleert, is de afnemer 100% van het bedrag verschuldigd.
De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de training en mits afnemer BSPT hiervan op de hoogte heeft gebracht.


Artikel 6 Afgelasting, wijziging of verzetten door BSPT

6.1.Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt BSPT zich het recht voor om een training af te gelasten of uit te stellen.

6.2. Tevens behoudt BSPT zich het recht voor een trainingprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen.

6.3. BSPT is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de afnemer ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door BSPT geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.

In dergelijke gevallen brengt BSPT de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.4.Bij afgelasting wordt het reeds betaalde trainingsgeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een training in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de training in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt BSPT de afnemer de mogelijkheid deel te nemen aan de training in de andere plaats. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde trainingsgeld gerestitueerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. BSPT spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de training, optimaal uit te voeren.

De afnemer erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van BSPT louter middelenverbintenissen zijn.


7.2. De afnemer is gehouden om zelf na te gaan of hij medisch geschikt is om een bepaalde training of opleiding te volgen.

De afnemer raadpleegt altijd eerst zijn arts en verkrijgt een medisch attest voor het beoefenen van het door hem/haar gekozen trainingsprogramma.

BSPT aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het beoefenen van het door de afnemer gekozen trainingsprogramma.

BSPT is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de training of veroorzaakt is door annulering door BSPT, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege BSPT te werk zijn gesteld of van wier diensten door BSPT gebruik is gemaakt.

7.3. BSPT is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

7.4. De aansprakelijkheid van BSPT is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van BSPT uitgeschreven op naam van de afnemer.


Art. 8 Auteursrecht

Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de training verstrekte materialen berust bij BSPT of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BSPT mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.


Art. 9: Vervanging trainer(s)
BSPT behoudt zich het recht voor, trainers, door haar met de uitvoering van de training belast, te vervangen door andere trainers.


Art. 10: Klachten

Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde training schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.


Art. 11: In company trainingen

Afspraken over “in company” trainingen worden in een separaat contract vastgelegd. Kan afnemer of BSPT door onvoorziene omstandigheden deze afspraken niet nakomen, dan treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.

Artikel 12 : kennisgevingen

De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen door BSPT rechtsgeldig kunnen verricht worden bij verzending per e-mail.


Artikel 13 : geschillenregeling

13.1. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Dendermonde, onverminderd de bevoegdheid van BSPT om de gemeenrechtelijke territoriaal bevoegde rechtbank te vatten.

13.2. Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.


Artikel 14 : identiteit van de onderneming

Wyser BV
Ondernemingsnr. 0772.307.565
Kaaldries 91, 9220 Hamme (Vl.) België
Tel. : 0484 29 47 72

 

PRIVACY

Artikel 15 : Bescherming van persoonsgegevens

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Bij het gebruik van de BSPT website, kennismakingsgesprekken, inschrijvingen  en andere worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Hierbij hecht BSPT het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij trachten u op een zo begrijpelijk en volledig mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw privacy.

15.1 Wat doen wij met uw informatie?

Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u opgeeft hebben wij de volgende doelstellingen voor ogen.

  • een persoonlijke account aan te maken waarmee u kan aanloggen bij meerdere diensten en waarmee u gepersonaliseerde informatie kunt ontvangen;
  • desgewenst onze nieuwsbrief en/of andere informatie over producten en diensten te ontvangen;
  • Onze websites correct en optimaal te gebruiken.
  • uw interessegebieden in kaart te brengen zodat wij u gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen aanleveren;
  • algemeen gebruikersbeheer uit te voeren;
  • u te contacteren wanneer nodig;
  • u een gelukkige verjaardag wensen

 

15.2 : Inzage- en correctierecht

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het contactformulier

15.3 : Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

BSPT neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.

Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail.

15.4 : Wijzigingen

BSPT behoudt zich steeds het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de algemene voorwaarden, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen.

 

Artikel16 :Cookiebeleid

Surf je naar bspt.be? Dan kan onze website automatisch zogeheten ‘cookies’ plaatsen op je toestel. Zo tillen we de surfervaring van onze bezoekers naar een hoger niveau: cookies laten onze website beter functioneren en stemmen hem af op jouw wensen en voorkeuren.

Cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes met tekenreeksen, die naar je computer worden verzonden als je een website bezoekt. Bezoek je die website een volgende keer? Dan zorgen ze ervoor dat de site je browser herkent. Cookies voeren geen acties uit op je computer, ze bezorgen alleen je browser extra informatie. Eigenlijk werken cookies dus als ‘geheugensteuntjes’ voor websites. Ze kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens …) onthouden, maar slaan geen namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen je IP-adres).

Statistieken via Google Analytics

Cookies dienen ook voor statistische doeleinden. De statistieken van deze website houden we bijvoorbeeld bij met behulp van cookies via Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google.

Die informatie gebruiken we om je bezoek aan onze site te analyseren (niet om te weten te komen wie je bent). Zo weten we o.a. welke BSPT-pagina’s onze bezoekers het vaakst raadplegen, met welke browsers onze klanten op internet surfen of hoe lang ze op onze website vertoeven. Dankzij die gegevens van Google Analytics kunnen we onze site continu optimaliseren.

Voor deze website maken we ook gebruik van Google Analytics-advertentiefuncties voor remarketing doeleinden.
Raadpleeg de afmeldingsmogelijkheden voor Google Analyticsdie momenteel beschikbaar zijn voor internet.

Cookies van andere externe partijen

Op deze site maken we gebruik van Youtube, Facebook… en andere externe partijen. Wij denken dat het gebruik van de diensten die die externe partijen bieden, het bezoek aan onze website beter maken. De externe partijen kunnen cookies plaatsen om bepaalde gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld om het klikgedrag van bezoekers te analyseren.

Cookies uitschakelen of verwijderen

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om geplaatste cookies te verwijderen van je harde schijf. Je kan cookies ook op voorhand afwijzen, of je kan aangeven dat je een waarschuwing wilt ontvangen vooraleer ze worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van je internetbrowser voor meer details.

Stem je tijdens een bezoek aan de website van BSPT in met het gebruik van cookies? Dan kunnen die worden gebruikt bij je volgende bezoeken aan onze site.

 

De algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 13/08/2021 (Wijziging identiteit naar Wyser BV - Artikel 14).